229889.com公式规律「必杀三肖

 

005期杀三肖中特公式

上期算出下期杀三肖中特公式(1)-按落球顺序
131期 22虎 -23牛 -36鼠 -41羊 -29羊 -44龙 -T02 杀:鼠牛虎
132期 10虎 -40猴 -01猪 -49猪 -24鼠 -18马 -T07 杀:羊猴鸡
133期 15鸡 -23牛 -45兔 -01猪 -47牛 -29羊 -T06 杀:鼠牛虎
134期 02狗 -23牛 -31蛇 -16猴 -06马 -08龙 -T01 杀:鼠牛虎
135期 47牛 -25猪 -30马 -26狗 -14狗 -32龙 -T04 杀:狗猪鼠
136期 11牛 -35牛 -28猴 -06马 -12鼠 -05羊 -T17 杀:鼠牛虎
137期 32龙 -39鸡 -49猪 -21兔 -35牛 -06马 -T15 杀:猴鸡狗
138期 02狗 -08龙 -28猴 -04猴 -06马 -29羊 -T05 杀:兔龙蛇
139期 41羊 -34虎 -30马 -23牛 -20龙 -03鸡 -T47 杀:牛虎兔
140期 35牛 -31蛇 -22虎 -24鼠 -39鸡 -28猴 -T12 杀:龙蛇马
141期 11牛 -24鼠 -26狗 -22虎 -41羊 -42马 -T02 杀:猪鼠牛
142期 23牛 -11牛 -30马 -14狗 -32龙 -05羊 -T20 杀:鼠牛虎
143期 27鸡 -25猪 -36鼠 -31蛇 -22虎 -01猪 -T47 杀:狗猪鼠
001期 37猪 -29羊 -15鸡 -34虎 -30马 -17羊 -T40 杀:马羊猴
002期 27鸡 -24鼠 -37猪 -25猪 -31蛇 -01猪 -T08 杀:猪鼠牛
003期 17羊 -42马 -37猪 -35牛 -49猪 -05羊 -T39 杀:蛇马羊
004期 02狗 -30马 -24鼠 -46虎 -20龙 -32龙 -T01 杀:蛇马羊
005期 杀三肖中特:杀:蛇马羊  
上期算出下期杀三肖中特公式(2)-按落球顺序
129期 46虎 -28猴 -20龙 -35牛 -01猪 -30马 -T15 杀:羊猴鸡
130期 42马 -25猪 -45兔 -15鸡 -05羊 -09兔 -T38 杀:蛇马羊
131期 22虎 -23牛 -36鼠 -41羊 -29羊 -44龙 -T02 杀:鼠牛虎
132期 10虎 -40猴 -01猪 -49猪 -24鼠 -18马 -T07 杀:牛虎兔
133期 15鸡 -23牛 -45兔 -01猪 -47牛 -29羊 -T06 杀:鼠牛虎
134期 02狗 -23牛 -31蛇 -16猴 -06马 -08龙 -T01 杀:鸡狗猪
135期 47牛 -25猪 -30马 -26狗 -14狗 -32龙 -T04 杀:狗猪鼠
136期 11牛 -35牛 -28猴 -06马 -12鼠 -05羊 -T17 杀:鼠牛虎
137期 32龙 -39鸡 -49猪 -21兔 -35牛 -06马 -T15 杀:猴鸡狗
138期 02狗 -08龙 -28猴 -04猴 -06马 -29羊 -T05 杀:鸡狗猪
139期 41羊 -34虎 -30马 -23牛 -20龙 -03鸡 -T47 杀:牛虎兔
140期 35牛 -31蛇 -22虎 -24鼠 -39鸡 -28猴 -T12 杀:鼠牛虎
141期 11牛 -24鼠 -26狗 -22虎 -41羊 -42马 -T02 杀:猪鼠牛
142期 23牛 -11牛 -30马 -14狗 -32龙 -05羊 -T20 杀:鼠牛虎
143期 27鸡 -25猪 -36鼠 -31蛇 -22虎 -01猪 -T47 杀:狗猪鼠
001期 37猪 -29羊 -15鸡 -34虎 -30马 -17羊 -T40 杀:狗猪鼠
002期 27鸡 -24鼠 -37猪 -25猪 -31蛇 -01猪 -T08 杀:猪鼠牛
003期 17羊 -42马 -37猪 -35牛 -49猪 -05羊 -T39 杀:马羊猴
004期 02狗 -30马 -24鼠 -46虎 -20龙 -32龙 -T01 杀:蛇马羊
005期 杀三肖中特:杀:蛇马羊  

 

注:资料信息仅供参考;按此投注风险自负!

 

【金光佛论坛】易记域名:www.229889.com